Disclaimer en Algemene voorwaarden

Op deze Anesthesie Service Nederland (ASN) Site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. ASN heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de ASN site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. ASN staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ASN aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. ASN wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. ASN garandeert evenmin dat de ASN site foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de ASN site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door ASN niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. ASN wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

ASN stelt u op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. ASN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies.

ASN, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de ASN site gepresenteerde informatie. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de ASN site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASN, de inhoud van de ASN site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de ASN site en op deze Voorwaarden en Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal ASN zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden door ASN gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. ASN zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u.

ASN zal op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die van u bij ASN zijn geregistreerd. Als u geen informatie over producten of diensten van ASN wenst te ontvangen dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

Algemene voorwaarden van Anesthesie Service Nederland B.V.

A. Algemeen

1. Anesthesie Service Nederland B.V. (hierna: “ASN”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (1812 PD) Alkmaar aan de Herculesstraat 17 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37136731. ASN houdt zich bezig met de uitoefening van een anesthesiologische praktijk in de ruimste zin des woords.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
ASN: de besloten vennootschap Anesthesie Service Nederland B.V. en/of aan haar gelieerde (rechts)personen.
Cliënt/opdrachtgever:
– de patiënt in de zin van artikel 7:446 van het Burgerlijk Wetboek (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) ten behoeve van wie ASN anesthesiologische werkzaamheden en/of behandelingen verricht al dan niet in opdracht van de patiënt of een derde, en/of
– de (rechts)persoon die aan ASN en/of aan ASN gelieerde (rechts)personen opdracht heeft gegeven tot het verrichten van anesthesiologische werkzaamheden en/of behandelingen (een en ander in de ruimste zin des woords), zoals bijvoorbeeld een tandarts(praktijk), of die overigens met ASN en/of aan ASN gelieerde (rechts)personen een overeenkomst heeft gesloten.

3. Het intellectueel eigendom van alle door/namens ASN verstrekte en op de website te downloaden formulieren berust bij ASN.

B. Toepasselijkheid voorwaarden, wijzigingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en andere overeenkomsten tussen de cliënt/opdrachtgever enerzijds en ASN en/of aan ASN gelieerde (rechts)personen (zoals haar bestuurders en de (middellijke) aandeelhouders van ASN) anderzijds. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst, voor ASN en/of voor aan ASN gelieerde (rechts)personen werkzaam zijn of waren of anderszins betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de opdracht/overeenkomst.

2. Indien partijen van deze voorwaarden wensen af te wijken, dient dat schriftelijk te worden overeengekomen.

3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met de ASN. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

4. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de door de cliënt/opdrachtgever en ASN gesloten overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de voorwaarden of de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

5. ASN is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de cliënt/opdrachtgever slechts bindend worden, indien ASN de gewijzigde algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel of bij de griffie van een rechtbank, alsmede de cliënt/opdrachtgever van de wijzigingen van de algemene voorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de cliënt/opdrachtgever ASN schriftelijk te kennen heeft gegeven niet met de wijzigingen in te stemmen.

C. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de door de cliënt/opdrachtgever getekende overeenkomst/akkoordverklaring/het “informed consent”-formulier door ASN ontvangen is.

2. De overeenkomst tussen ASN en de cliënt/opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3. De door ASN gemaakte offertes zijn steeds volledig vrijblijvend.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg en in acht genomen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, tot aanpassing van de overeenkomst overgaan zodanig dat het door partijen beoogde doel voor zover mogelijk kan worden gerealiseerd.

5. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De cliënt/opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de cliënt/opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ASN zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

D. Uitvoering overeenkomst

1. ASN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen. ASN bepaalt daarbij de wijze waarop de overeenkomst  wordt uitgevoerd. Zij zal de overeenkomst uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de geldende professionele standaard, waaronder de Gedrags- en Beroepsregels. Op schriftelijk verzoek van de cliënt/opdrachtgever zendt ASN aan deze onverwijld een exemplaar van de dan geldende Gedrags- en Beroepsregels toe.

2. ASN heeft, zonder voorafgaande toestemming van de cliënt/opdrachtgever, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De kosten van deze derden worden aan de cliënt/opdrachtgever in rekening gebracht. Bij het inschakelen van derden zal ASN steeds de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. ASN is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. ASN is door de cliënt/opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt/opdrachtgever te aanvaarden.

3. De aan ASN gestelde termijnen die worden opgenomen in de overeenkomst, zijn uitdrukkelijk geen fatale termijnen, tenzij zo expliciet schriftelijk is overeengekomen. Indien ASN niet binnen de opgenomen termijn de overeenkomst nakomt, dient zij in de gelegenheid te worden gesteld om binnen redelijke termijn alsnog de overeenkomst na te komen.

4. Voor zover van toepassing dient de cliënt/opdrachtgever ervoor te zorgen dat de praktijk/behandelruimte te allen tijde deugdelijk is ingericht en voldoende toegankelijk is voor de werkzaamheden en/of behandelingen door ASN. In het bijzonder dient de cliënt/opdrachtgever zorg te dragen voor adequate anesthesiologische bouwkundige voorzieningen, zoals maar niet uitsluitend zuurstof-, perslucht- en luchtbeheersingssysteem, dit in overleg met en ter beoordeling door ASN.

5. De cliënt/opdrachtgever is, voor zover van toepassing, verplicht de anesthesiologische status (daaronder begrepen maar niet beperkt tot: de lijsten met preoperatieve vragen, het anesthesieverslag, de verkoeverlijsten, de “informed consent”-formulieren et cetera) in zijn praktijk te bewaren bij de status van de patiënt, een en ander ten minste zolang de bewaartermijn geldt die door de geldende wetgeving, protocollen en/of richtlijnen wordt voorgeschreven.

E. Geheimhouding

1. ASN is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan ASN door de cliënt/opdrachtgever ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

2. ASN is gerechtigd de informatie die is verkregen, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. ASN zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt/opdrachtgever.

F. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de uitvoering door ASN van de overeenkomst verhinderen of onredelijk bemoeilijken en die niet aan ASN zijn toe te rekenen, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – ziekte van ASN en haar medewerkers of andere personen die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, (wilde) stakingen bij ASN of bedrijven waarvan ASN bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, een gebrek aan de benodigde grondstoffen, apparatuur, medicijnen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ASN afhankelijk is, oorlog, brand, wateroverlast, algemene vervoersproblemen, storingen in de nutsvoorzieningen et cetera.

2. Als een overmachtssituatie zich voordoet nadat ASN haar verplichtingen uit de overeenkomst al had moeten nakomen, heeft ASN nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen.

3. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van ASN opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Als ASN op het moment van het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien ASN slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. De cliënt/opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

G. Declaratie, betaling, prijswijzigingen, afspraken, rente en kosten

1. ASN is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens aan te vangen, of door te gaan, met de uitvoering van de overeenkomst. Indien een vooruitbetaling of zekerheidsstelling wordt verlangd door ASN, dient de cliënt/opdrachtgever tijdig voorafgaand aan, of tijdig tijdens de uitvoering van de overeenkomst, die vooruitbetaling/zekerheidsstelling te verrichten, bij gebreke waarvan ASN het recht heeft te wachten met de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, of de overeenkomst tussentijds op te schorten, tot het moment dat de cliënt/opdrachtgever de verschuldigde bedragen heeft voldaan of de gevraagde zekerheidsstelling heeft verstrekt.

2. ASN behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de werkzaamheden en/of behandelingen te wijzigen, echter uitsluitend overeenkomstig de prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of van enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

3. Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Als de cliënt/opdrachtgever niet verschijnt op een afspraak, dan wel te laat annuleert, heeft ASN het recht de behandelingskosten aan de cliënt/opdrachtgever in rekening te brengen. Deze behandelingskosten belopen minimaal 15% van het totale factuurbedrag. Indien de werkelijk geleden schade hoger is, heeft ASN het recht om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

4. Betalingen moeten plaatsvinden in contant geld of door middel van een pinbetaling ten kantore van ASN, of, indien zo overeengekomen, door middel van een betaling (bijschrijving) op een door ASN te noemen rekeningnummer, uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum.

5. De cliënt/opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de overeenkomst indien de vooruitbetaling zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel niet tijdig door ASN ontvangen is of indien de cliënt/opdrachtgever overigens facturen niet of niet tijdig heeft betaald. Bij niet tijdige betaling is de cliënt/opdrachtgever bovendien van rechtswege in verzuim en heeft ASN zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht om de cliënt/opdrachtgever de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, dan wel ex artikel 6:119a BW (wettelijke handelsrente), in rekening te brengen, welke rente wordt berekend vanaf de behandeldag indien het een vooruitbetaling betreft en anders vanaf de 31e dag na dagtekening van de declaratie, tot de datum van algehele voldoening, onverminderd de verdere rechten die ASN heeft.

6. Als de cliënt/opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan heeft ASN het recht haar vordering ter incasso uithanden te geven. De daarmee gemoeide kosten, zowel in als buiten rechte, komen dan voor rekening van de cliënt/opdrachtgever. In ieder geval is de cliënt/opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste € 3.000,00:                        15%, met een minimum van € 100,00
– over het meerdere tot € 6.000,00:            10%
– over het meerdere tot € 15.000,00:              8%
– over het meerdere:                                      5%

Indien ASN aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, dient de cliënt/opdrachtgever die eveneens te vergoeden.

H. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen door de cliënt/opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na voltooiing van de overeenkomst c.q. de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan ASN.

2. Een klacht als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting van de cliënt/opdrachtgever niet op.

3. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal ASN de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

I. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van ASN, zowel voor directe als voor indirecte schade en gevolgschade, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ASN afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. ASN zal op eerste verzoek van de cliënt/opdrachtgever aan deze kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering verstrekken. Indien de schade niet door de verzekering zou worden gedekt of indien de verzekeraar om welke andere reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van ASN te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur.

2. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ASN  en evenmin indien in de wet dwingendrechtelijk is bepaald dat aansprakelijkheid niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

3. Indien voor de behandeling anesthesie toegepast wordt, kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden overeengekomen worden die dan prevaleren boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

J. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten tussen de cliënt/opdrachtgever en ASN is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van ASN is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen de cliënt/opdrachtgever en ASN, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ASN altijd het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Copyright ASN, april 2011